FIZYKA wyślij zadanie FIZYKA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
Wiktora, Jana    Poniedziałek 21. Maja 2018r
Tematyka
Kinematyka
Dynamika
Rzut ukośny
Ruch obrotowy
Grawitacja powszechna
Ciśnienie
Tarcie
Kalorymetria
Termodynamika
Równania gazów
Praca, Moc, Energia
Statyka i Dynamika Płynów
Ruch Drgający
Ruch Falowy
Fale Dźwiękowe
Pole Elektryczne
Elektrostatyka
Prąd Stały
Pole Magnetyczne
Indukcja Elektromagnetyczna
Teoria Względności
Optyka geometryczna
Optyka falowa
Fizyka jądrowa
Fizyka kwantowa
Atomy i widma
Wyślij zadanie
Zadaj pytanieZADANIA autoryzowane
Ostatnio dodane:
Samochód o masie , poruszaj?cy si? z pr?dko?ci? , hamowa? na drodze i zatrzyma? si?. Oblicz warto?? si?y hamuj?cej dzia?aj?cej na samochód.
Podczas reakcji j?drowej , wyzwala si? energia . Jak wielka jest masa j?dra , je?eli masa atomowa izotopu wynosi?
Jednorodna kula o masie i momencie bezw?adno?ci toczy si? bez po?lizgu z pr?dko?ci? . Oblicz moment p?du kuli wzgl?dem jej ?rodka.
Autobus jad?cy z szybko?ci? zacz?? porusza? si? ruchem jednostajnie opó?nionym a? do chwili zatrzymania si? .Oblicz czas oraz drog? hamowania, je?eli opó?nienie wynosi?o .
Jak? prac? wykonasz wchodz?c na szczyt góry o wysoko?ci . Moja waga .
Pocisk o masie wbi? si? w desk? na g??boko?? . Oblicz prac? wykonan? przez pocisk, je?eli pr?dko?? pocz?tkowa wynosi .
Pocisk o masie wbi? si? w desk? na g??boko?? . Oblicz si?? oporu, je?eli pr?dko?? pocz?tkowa wynosi .
D?wig przenosi poziomo na odleg?o?? ?adunek o masie zawieszony na linie. Oblicz prac? wykonan? przez d?wig.
Przyjmuj?c temperatur? powierzchniow? S?o?ca za równ? , Obliczy? na podstawie prawa Stefana-Boltzmana ubytek masy spoczynkowej S?o?ca w ci?gu na promieniowanie. Promie? S?o?ca wynosi .
Z powierzchni pewnego metalu wybijane s? elektrony za pomoc? promieniowania o d?ugo?ci fali . Ustal jaki to metal je?eli wiadomo , ?e energia kinetyczna wybitego elektronu wynosi .
W ci?gu na powierzchni Ziemi pada energii s?onecznej. Jaka jest temperatura powierzchni S?o?ca, je?eli przyjmiemy, ?e S?o?ce promieniuje tak, jak cia?o doskonale czarne. Odleg?o?? S?o?ca od Ziemi i promie? S?o?ca odnale?? w tablicach.
Cia?o doskonale czarne zosta?o ogrzane do temperatury . Na jak? d?ugo?? fali widma promieniowania tego cia?a przypada najwi?ksza energia?
Jaka jest temperatura powierzchni S?o?ca, skoro wiemy, ?e w widmie s?onecznym najwi?ksza ilo?? wypromieniowanej energii przypada na d?ugo?? fali ? Za?o?y?, ?e S?o?ce promieniuje jak cia?o doskonale czarne.
Atom wch?ania foton o d?ugo?ci fali i natychmiast emituje inny foton o d?ugo?ci fali . Ile energii wch?on?? atom w tym procesie?
Ile pracy mo?e wykona? woda o obj?to?ci spadaj?ca na turbin? z wysoko?ci , je?eli za?o?ymy stuprocentow? sprawno?? turbiny?
Zwykle przyjmuje si?, ?e ?rednia warto?? energii, któr? wypromieniowuje powierzchni Ziemi w ci?gu wynosi . Jak? temperatur? mia?oby cia?o doskonale czarne, które wypromieniowywa?oby tak? sam? ilo?? energii?
W izolowanym cieplnie naczyniu znajdowa?o sie wody. Po dolaniu gor?cej wody, temperatura wody w naczyniu wzros?a o . Pos?uguj?c si? bilansem cieplnym, oblicz zmian? temperatury wody gor?cej. Energi? pobran? przez naczynie nale?y pomin??.
Oblicz prac? pi?karza, który kopni?ciem zwi?ksza pr?dko?? pi?ki o masie z do .
Jaki jest okres fali, której pr?dko?? wynosi a d?ugo?? ?
Oblicz d?ugo?? fali o cz?stotliwo?ci . Pr?dko?? d?wi?ku przyjmij .
ZADANIA Użytkowników
Ostatnio dodane:
JanB:Katowice
Oblicz pozycje neutralnej osi belki i maksymalny moment bezw?adno?ci powierzchni (maximum second moment of area). Oblicz maxymalny moment gn?cy jaki belka moze udzwignac bez przekraczania nacisku o wartosci 230MPa. Asymetryczna belka jest przedstawiona na zdjeciu w zalaczniku.
(zdjecie w zalaczniku)

orginalny tekst:

An asymmetrical beam is shown below. Calculate the position of the neutral axis of the beam and hence the maximum second moment of area. Calculate the maximum bending moment the beam could carry without exceeding a stress of 230MPa. (see picture in attachment)
JanB:Katowice
Jesli ogragly pusty wal o srednicy zewnetrznej 150 mm i grubosci scianki 12 mm przewodzi 850kW mocy z predkoscia 1500 rpm (rotacji na minute), oblicz nastepujace:

1. Maxymalne i minimalne naprezenie scinajace oddzialowyjuace na wal.

2. Kat skretu przez 0.5m zakladajac ze material ma watosc 75GPa modu?u Kirchhoffa.
Jaka srednica wypelnionego okraglego walu tego samego materialu wystarczyla by, aby spelniac te same wymagania co okragly pusty wal. Rowniez bez przekraczania tego samego maxymalnego naprezenia.

orginalny tekst:

A circular hollow shaft has an external diameter of 150 mm and wall thickness of 12 mm. If it transmits 850kW of power at 1500 rpm, calculate:

1. The maximum and minimum shear stress acting on the shaft.

2. The angle of twist over 0.5m given that the material has a shear modulus of 75GPa.
What diameter solid shaft of the same material would be required to replace the hollow shaft without exceeding the same maximum stress?
Rafa?W:X
Witam,
Mam problem z rozwi?zaniem tych zada?, a termin kolokwium jest ju? tu? tu?, czy mog? liczy? na wasz? pomoc? Poni?ej zamieszczam linki do skanów od wyk?adowcy. Zale?y mi na nie tyle co wynikach, a wzorach i ich wyprowadzeniach, ?eby wreszcie to zrozumie?.


https://www.dropbox.com/sh/s8i9lu46wtf8hdn/kAuP5GRttT#lh:null-CCF20140503_00010.jpg
https://www.dropbox.com/sh/s8i9lu46wtf8hdn/kAuP5GRttT#lh:null-CCF20140503_00011.jpg
https://www.dropbox.com/sh/s8i9lu46wtf8hdn/kAuP5GRttT#lh:null-CCF20140503_00012.jpg
https://www.dropbox.com/sh/s8i9lu46wtf8hdn/kAuP5GRttT#lh:null-CCF20140503_00013.jpg


4 zadanie z 1 zestawu (prawo Archimedesa- wyporno?? beli) zrobi?em, rozumiem, nie ma potrzeby z tym walczy?.

Zdaje sobie spraw?, ?e to pewnie podstawy mechaniki p?ynów i jest to pewnie powód do wy?miania mnie, ?e jestem g??bem czy idiot?, ale z góry bardzo dzi?kuje, to ratuje mi w du?ym stopniu ?ycie.
WeronikaK:Nowy S?cz
pani z fizyki kaza?a nam w internecie poszuka? rozwi?za? bo podobno uczniowie pisz?c kartkówki tak ?ci?gaj? wi?c rozwi?zanie tak banalnych zada? nie jest dla nas problemem. dzi?kuje je?li uda si? je rozwi?za?
KarolinaP:Marki
Zadanie 4

Stosuj?c III prawo Keplera oblicz, jak d?ugo trwa rok na Wenus w stosunku do roku ziemskiego, je?eli ?rednia odleg?o?? Wenus od S?o?ca wynosi 0,723 AU. ?rednia odleg?o?? Ziemi od S?o?ca zwana jednostk? astronomiczn? 1AU = 150 mln km.

ZADANIA Użytkowników
Ostatnio rozwiązane:
Bo?ena D:Janiszowice
W czasie burzy s?yszano grzmot po up?ywie 3s od chwili zaobserwowania b?yskawicy.Pr?dko?? d?wi?ku w powietrzu wynosi 340m/s,za? pr?dko?? ?wiat?a 300000km/s.Oblicz w jakiej odleg?o?ci od obserwatora nast?pi?o wy?adowanie?
rozwiązane przez: Bo?ena D:Janiszowice
DamiA:Wawrzyniec
1.6. Na dystansie S = 1500m biegn? jednocze?nie dwaj biegacze A i B. Biegacz A przebiega pierwsz? po?ow? dystansu z pr?dko ? ci ? v 1 = 4 m/s, a drug? po?ow? z pr?dko?ci? v 2 = 6 m/s. Biegacz B przez pierwsz? po?ow? czasu zu?ytego na przebycie ca?ego dystansu biegnie z pr?dko?ci? v 1 = 4 m/s, a przez drug? po?ow? czasu z pr?dko?ci? v 2 = 6m/s. Który z biegaczy finiszuje wcze?niej? O jak? odleg?o?? ∆ S wyprzedzi on drugiego biegacza?
rozwiązane przez: AngelikaM:Pabianice
TomekD:Zawonia
1. jak? co najmniej moc musi mie? d?wig, który bloki o masie 2500kg podnosi na wysoko?? 4 m w ci?gu 1,5 minuty

2. podczas ogrzewania pewnej masy gazu o 2 K przy sta?ym ci?nieniu obj?to?? jego wzros?a o 1/ 150 swej warto?ci pocz?tkuj?cej, jaka by?a pocz?tkowa temperatura gazu ?

3. Pierwszy sztuczny satelita Ziemi wystrzelony w ZSrr 4 X 1957 r. porusza? si? po orbicie oko?oziemskiej z pr?dko?ci? v=8 km/s; okres jego obiegu wokó? Ziemi wynosi? T = 86 min. Na jakiej wysoko?ci (?redniej) kr??y? ten satelita ?

4. wykorzystuj?c wyniki obserwacji ruchu ksi??yca oblicz mas? ziemi. okres obrotu ksi??yca wokó? ziemi T= 27,3217 dni, a jego ?rednia odleg?o?? od ziemi równa si? 384400 km. Dla uproszczenia oblicze? przyjmij, ?e orbita ksi??yca jest okr?giem.

5. na przeci?garce przeci?gamy drut tak ze staje sie on dwa razy d?u?szy. jak zmieni si? opór elektryczny tego drutu

6. grzejnik elektryczny ma opór 24Ω i pobiera pr?d o nat??eniu 5 A. Ile ciep?a wydzieli si? w czasie 45 min ? ile energii elektrycznej pobierze ten czajnik ?

7. zwojnica o d?ugo?ci 20cm, przez ktora p?ynie pr?d o nat?zeniu I = 1 A wytwarza pole magnetyczne, ktorego wartosc wektora indukcji w jej wnetrzu wynosi B = 18,84 * 10-4 T. oblicz liczb? zwojów na zwojnicy.

8. ile procent j?der promieniotwórczych izotopu (na dole jedynka,a na górze trójka (indeks górny i dolny przed H) H ulega rozpadowi, w ciagu 24 lat jezeli wiadomo ze okres po?owicznego rozpadu izotopu wynosi 6 lat
rozwiązane przez: IlonaS:Strzeszów
MilenaD:Niedrzwica Du?a
ZAD 1 Wagon kolejki linowej o ca?kowitej masie m=600kg zawieszony jest na linie, nachylonej pod k?tem alfa=15 wzgl?dem poziomu, za pomoc? dwóch pa??ków odchylonych od pionu o k?t beta=30. kolejka zje?d?a w dó? z przyspieszeniem a=1m/s2. obliczyc napr??enia pa??ków.

Zad2 u sufitu windy o masie M wisi klocek o masie m. winda jest przspieszana do góry si?? F wi?ksz? od (M+m)g. w chwili pocz?tkowej klocek znajduje si? w odleg?o?ci s od pod?ogi windy,
a) Jakie przyspieszenie ma widna?
b) jakie jest napr??enie sznurka, na którym wisi klocek?
c) jakie b?dzie przyspieszenie windy, gdy sznurek si? zerwie? jakie b?dzie wówczas przyspieszenie klocka?
d) po jakim czasie klocek uderzy w pod?og? windy?

ZAd3 Sanki pchni?to pod gór? i stwierdzono, ?e czas wje?d?ania jest n=2 razy krótszy od czasu zje?d?ania. Obliczyc wspó?czynnik tarcia sanek o pod?o?e je?li zbocze jest nachylone pod k?tem alfa=15 do poziomu,

Zad4 Narciarz zje?d?a ze sta?? pr?dko?ci? v ze zbocza nachylonego pod k?tem alfa do poziomu, a nast?pnie jedzie a? do zatrzymania po poziomej p?aszczy?nie. przyjmuj?c, ?e wspó?czynnik tarcia nart o ?nieg jest sta?y, wyznaczyc odleg?o?c jaka narciarz przeb?dzie po poziomym odcinku drogi.
rozwiązane przez: Eric661M:Pwa
AdvancedA:Grod
wystaj?ca ponad powieszchni? cz???? góry lodowej ma obj?to?? równ? 10 m3. jaka jest obj?to?? ca?ej góry je?eli g?sto?? lodu wynosi 900 kg/m3 a g?sto?? wody = 1000kg/m3
rozwiązane przez: AdvancedA:Grod


ANAUK Group - Rozwiązywanie zadań z fizyki

Kto ma problemy z fizyką lub rozwiązywaniem zadań? Prawie każdy. Nasza Grupa postanowiła skupić się nad rozwiązaniem tego problemu i rozpoczęło pracę nad stworzeniem systemu wspomagającego rozwiązywanie zadań.

Naszym zadaniem jest stały rozwój projektu, pozwalający na rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów fizycznych.

Masz problem z zadaniem?
Nie wiesz gdzie popełniasz błąd?
Potrzebujesz stałych korepetycji OnLine?

Napisz do nas - postaramy się pomóc

Rozwiązania zadań z fizyki. Nie umiesz czegoś zrobić sam, nie możesz lub nie masz czasu. Dobrze trafiłeś. Zleć rozwiązanie swoich zadań nam.

ANAUK Group - Twój Nauczyciel - Korepetytor - OnLine - Mój starszy brat

Korepetycje OnLine

Znajdziesz u nas również wiele porad i rozwiązań zadań za darmo - bezpłatnie - free

Jeśli macie problemy ze zrozumieniem fizyki to zawsze możecie do nas napisać, przysłać zadanie, które Wam sprawia oraz zadać szczegółowe i konkretne pytania. Chętnie pomagamy ludziom, którzy chcą się czegoś nauczyć.

Twoje Konto


zapomniałem hasła
utwórz konto

Jeśli znalazłeś usterkę: prosimy o zgłoszenie.
pomoc
Design by ANAUK Group ® © 2000 & 2018